nr. 51 din 31.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ” Hipermarket P+1E partial, container imbiss+grill, amenajari exterioare in incinta, parcare, zona aprovizionare, spatii verzi, drumuri, trotuare, retele de incinta, rezerve PSI, post trafo, imprejmuire, racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistica si reclame, organizare de santier,,

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 51/ 31.05.2018 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ” Hipermarket P+1E partial, container imbiss+grill, amenajari exterioare in incinta, parcare, zona aprovizionare, spatii verzi, drumuri, trotuare, retele de incinta, rezerve PSI, post trafo, imprejmuire, racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistica si reclame, organizare de santier,,

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 Mai 2018;

Văzând referatul cu nr. 10069/16.05.2018, întocmit de către Arhitectul Sef al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire ”Hipermarket P+1E partial, container imbiss+grill, amenajari exterioare in incinta, parcare, zona aprovizionare, spatii verzi, drumuri, trotuare, retele de incinta, rezerve PSI, post trafo, imprejmuire, racorduri auto, totemuri, elemente de semnalistica si reclame, organizare de santier,,– pe amplasamentul situat pe str. Victoriei, nr. 15A, Tarnaveni, beneficiar: S.C. Oasis Green Energy 2 SRL, cu sediul in Sibiu, str. Calea Surii Mici, nr. 39.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,
    Ciulea Porime Pavel

                                                                                                               Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                           Blănaru Ștefan