nr.105 din 29.11.2018 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                             
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 105/29.11.2018
privind aprobarea Listei de repartizare a  locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

  Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 29 noiembrie 2018;

 Văzând referatul nr. 21.017/19.11.2018, intocmit de catre Comisia sociala numita prin Dispozitia Primarului nr.1664/2013, modificata prin Dispozitia Primarului nr.377/2017 si HCL nr.96/2014, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.15 alin.(6) si alin (9) lit.a din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1), alin.(6), lit.a, pct.17, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Lista de repartizare a locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Repartizarea efectiva a locuintei catre persoana inscrisa in Lista de repartizare ramasa definitiva, se va face dupa ce solicitantul reconfirma indeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni, Nicolae Sorin Meghesan.

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                                   Secretar,
                         
                                                                    Stefan Blanaru  

 

Anexa nr. 1 – Lista de repartizare a locuintelor  pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL