nr. 18 din 28.02.2019  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor,  aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea pășunilor cuprinse în Anexa nr.1, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA  nr. 18/28.02.2019 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor,  aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea pășunilor cuprinse în Anexa nr.1, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de

28 februarie 2019 ;

                Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor, aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea pășunilor cuprinse în Anexa nr.1, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 4269/20.02.2019,

           În baza OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizată cu Legea 86/2014,

           În temeiul  Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște,

           În baza  HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013 și ale Ordinului 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesionare și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public și privat al UAT-urilor.   

           În temeiul Art. 123 alin.(1), alin.(2)   din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil, ale Codului de Procedura Civila,

 

 

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

 

                Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a loturilor de pășuni, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

           Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a pășunilor proprietate privată a municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.2 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

            Art.3. Se aprobă Documentația de atribuire  privind atribuirea prin licitație publică a pășunilor aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.3 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.4. Se aprobă Cerea tip de înscriere la licitația publică deschisă pentru închirierea pășunilor aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.4 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.5. Se aprobă Contractul cadru de închiriere a  pășunilor aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.5 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.6. Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze Contractele de închiriere pentru pășunile aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni, închiriate prin licitație publică deschisă

             Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                              

               

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                         Stefan Blanaru