nr.19 din 28.02.2019 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.19/28.02.2019
privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

 

Consiliul local al municipiuluiTârnăveniînsedinţăordinară din data de 28 februarie 2019;

Văzând Raportul de specialitate  privindaprobareainventarieriipatrimoniuluipublic şi privat al municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2018,întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 4274/20.02.2019;

În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi a  Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” şi al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2018.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae

                                                                                                 

    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru