nr. 42 din 24.04.2019 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru actualizarea valorii de piață pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical nr.3 situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și a prețului de pornire la licitația publică deschisă pentru vânzarea acestuia

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                          

 HOTĂRÂREA nr.42/24.04.2019
privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru actualizarea valorii de piață pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical nr.3 situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și a prețului de pornire la licitația publică deschisă pentru vânzarea acestuia

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 24 aprilie 2019;             Având în vedere Raportul de specialitate privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară pentru actualizarea valorii de piață pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical nr.3 situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35 și a prețului de pornire la licitația publică deschisă pentru vânzarea acestuia, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.8634/16.04.2019;
   În temeiul art. 36 alin. (1), al  art. 45 alin.(3) și  art.123, aliniat (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.  Se însușește Raportul de evaluare nr.28/15.02.2019, modificat prin Raportul de evaluare nr.79/01.04.2019,  întocmit de către evaluator autorizat ing.Suciu Mircea, pentru suprafața construită și terenul aferent ocupat de cabinetul medical nr.3 situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, conform Anexei nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

              Art.2.  Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical nr.3 situat în imobilul din str.Republicii nr.35, respectiv suma de 55.111 lei.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,
            Popa Ovidiu                                               Avizează pentru legalitate, 
                                                                                        Secretar,
                                                                                     Stefan Blanaru