nr. 47 din 30.05.2019 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr.47/30.05.2019

 

       Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
            Avand in vedere:

 • Raportul de specialitate cu nr. 10594/22.05.2019 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratie Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;
  În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
  În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

           

         Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni” în valoare de 479.872,52 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                            Avizează pentru legalitate, 
           Popa Felician                                                                                     Secretar                                                                                                                                                          Stefan Blanaru