nr.52 din 30.05.2019 privind aprobarea rezilierii Protocolului de Administrare nr.3205/13.02.2018, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, pentru administrarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Mai nr.1

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr.52/30 mai 2019

 

     privind  aprobarea rezilierii Protocolului de Administrare nr.3205/13.02.2018, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș,  pentru administrarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Mai nr.1

         Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 30 mai 2019

         Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea rezilierii Protocolului de Administrare nr.3205/13.02.2018, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș,  pentru administrarea spațiului cu altă destinație situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Mai nr.1, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 10573/21.05.2019,    
         În temeiul  art.36, alin.(1), alin.(5), lit.a și  art.45, alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă ŞT E

        

           Art.1. Se aprobă rezilierea Protocolului de Administrare nr.3205/13.02.2018, încheiat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș,  pentru administrarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Mai nr.1
           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                  

       

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                    Avizează pentru legalitate,
        Popa Felician                                                                                                   Secretar                                                                                                                                                          Stefan Blanaru