nr. 91 din 31.10.2019 privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 91/31.10.2019     
privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 31 octombrie  2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.109/24.10.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 20.112/24.10.2019;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

           

         Presedinte de sedinta
              Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate       
                                                                                                       Secretar general,                      
                                                                                                                Stefan Blanaru  

Anexa nr. 1A – rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

Anexei nr.20 –  Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 modificata