nr.­­­­­­­ 92 din 31.10.2019 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                           
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 92/31.10.2019
privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019.

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2019;

Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr. /09.10.2019;

In baza art 96 al.2 si urm. din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si a prevederilor art.4 lit. d din Ordinul MEN nr.4619/2014 modificat prin Ordinul nr.3160/2017 ;

În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se aproba modificarea art.1 pct.1 din Hotararea Consiliului Local nr.79/26.09.2019 in sensul desemnarii unui numar de numai 2 persoane care să indeplineasca functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar astfel:

  • Liceul Tehnologic :  Gligor Dorin
                                        Popa Ovidiu

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

         Presedinte de sedinta
              Cimpoca Alin

                                                                 Contrasemneaza pentru legalitate                                                  
                                                                             Secretar general,
                                                                                   Stefan Blanaru