nr. 93 din 31.10.2019 privind aprobarea “Strategiei locale antidiscriminare a Municipiului Tarnaveni – Document de completare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 93/31.10.2019
privind aprobarea “Strategiei locale antidiscriminare a Municipiului Tarnaveni – Document de completare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020”

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni,intrunit in sedinta ordinaradin 31.10.2019;

Văzând Referatul de aprobare nr.20.083/23.10.2019al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr.20.084/23.10.2019privind aprobarea “Strategiei locale antidiscriminare a Municipiului Tarnaveni – Document de completare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020”;

Având în vedere prevederile art. 196 lit.a si ale art.129 alin. (4)lit.edin OUG nr.57/2019;

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba “Strategia locala antidiscriminare a Municipiului Tarnaveni – Document de completare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020”, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

         Presedinte de sedinta
              Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate
                                                                                                         Secretar general,
                           
                                                                                        Stefan Blanaru  

Anexa – “Strategia locala antidiscriminare a Municipiului Tarnaveni – Document de completare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020”,