nr.11 din 30.01.2020 privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL         

 

 

HOTĂRÂREA nr.11/30.01.2020 privind menţinerea, in  anul 2020, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019

 

   Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2020,
   Luând act de Referatul de aprobare a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.2043/21.01.2020;
   Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

  • I pct.13 din OUG nr.1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • 11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • 1 al 2 din Hotararea Consiliului local nr.5/31.01.2019
  • HGR nr.935/2019, si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

   Vazand Raportul privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiille publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2019, înregistrat cu nr. 2044/21/01/2020;
   În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

    Art. 1. Prin derogare de la art.1 al.2 din Hotararea Consiliului Local nr.5/2019, in anul 2020, salariile aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

 

 

Președinte de ședință                                                                  Contrasemneaza,    
    Fodor Alexandru                                                                       Secretar general
                                                                                                          Ștefan Blănaru