nr.12 din 30.01.2020 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.12­­­­­­­/30.01.2020 privind modificarea Hotararii consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.79/26.09.2019.

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2020;
   Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.2287/23.01.2020;
   In baza art. 96 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si a prevederilor OrdinulUI MEN nr.4619/2014 modificat prin Ordinul nr.3160/2017 ;
   În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1.  Se aproba modificarea art.1 pct.1 din Hotararea Consiliului Local nr.79/26.09.2019 in sensul inlocuirii dlui. consilier Piaskovski Stanislav cu dl.consilier Cirlea Emanoil in calitate de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar Scoala Generala nr.3 Tarnaveni.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste persoana nominalizata la art.1.

 

 

 

         Presedinte de sedinta                                                Contrasemneaza pentru legalitate 
              Fodor Alexandru                                                                      Secretar general,
                                                                                                                     Stefan Blanaru