nr. 13 din 30.01.2020 privind aprobarea si depunerea spre finantare a proiectului cu titlul « Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin digitalizarea serviciilor publice » 

R O M Â N I A     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13/30.01.2020
privind aprobarea si depunerea spre finantare a proiectului cu titlul « Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin digitalizarea serviciilor publice » 

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 30.01.2020;

Văzând referatul nr.2749/29.01.2020 si raportul de specialitate nr.2750/29.01.2020, privind propunerea de aprobare si depunere spre finantare a proiectului « Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin digitalizarea serviciilor publice »;    

Luand in considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), finantat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;    

Având în vedere prevederile art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (7) lit.a, b, g din OUG nr.57/2019;

 HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba proiectul cu titlul « Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin digitalizarea serviciilor publice », precum si depunerea acestuia, in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Târnăveni, cu suma de  59.670,02 lei, reprezentand cheltuieli eligibile aferente proiectului.

Art.3. Se aproba continuarea post-implementare a proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Tarnaveni.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

     

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   Contrasemneaza
        Fodor Alexandru                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                      Blanaru Stefan