nr. 31/05.03.2020 privind aprobarea majorarii suprafetei de teren pentru Liceul Tehnologic Tarnaveni, aflat în domeniul public al Municipiului Tîrnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 31/05.03.2020
privind aprobarea majorarii suprafetei de teren pentru Liceul Tehnologic Tarnaveni, aflat în domeniul public al Municipiului Tîrnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  05.03.2020;

Văzând raportul nr.5273/03.2020, întocmit de dl. ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;   

In baza prevederilor Legii nr.7/1996, HGR 964/2002 si Legii nr.1/2011 art.112 al.2 ;

 În temeiul art.129 și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aproba majorararea suprafetei terenului inscris in CF 55663 Tarnaveni (nr.CF vechi 206/N) nr.cad. 361/1 si înscrierea  în domeniul public al municipiului Târnăveni a suprafeţei de 6601 m.p. pentru Liceul Tehnologic Tarnaveni.

Art.2.Se aproba radierea dreptului de administrare al Grupului Scolar de chimie asupra imobilului inscris in CF 55663 Tarnaveni (nr.CF vechi 206/N) nr.cad. 361/1

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

              Presedinte de sedinta

               Heghes Octavian

 

                   Contrasemneaza                                    

                      Secretar,

                     Stefan Blanaru