nr. 36/26.03.2020 privind aprobarea aprobarii Anexei nr.2 a Hotararii consiliului local nr.62/2009.

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                          
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA  nr. 36/26.03.2020
privind aprobarea aprobarii Anexei nr.2 a Hotararii consiliului local nr.62/2009.

 

      Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.03.2020;

      Văzând Referatul de aprobare nr.6253/16.03.2020 și Raportul nr.6254/16.03.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târnăveni, întocmit de ing. Moța Nicolae,

      În conformitate cu art.24 din Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local- aprobat prin H.G.R.nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

      În conformitate cu prevederile art. 129.(2) d)  și art. 196.(1) a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

      Art.1. Se aprobă ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 62/2009 – Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târnăveni conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2. Se revocă ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr.62/2009 în forma aprobată prin H.C.L. nr.62/2009.

     Art.3. Se înființează 15 locuri de parcare la reședință între str. 22 Decembrie-nr.3 și str. Mr.(r) Gh.Mănoiu – nr. 2, conform Anexei nr. 2.

    Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

     Preşedinte de şedinţă,

               Hegheş Octavian                                                                                          

                           Contrasemneaza,

                        Secretar general, 
                           Blănaru Ștefan