nr. 37/26.03.2020 privind aprobarea “Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                             
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 37/26.03.2020
privind aprobarea “Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 26.03.2020;

Văzând Referatul de aprobare nr.6341/17.03.2020, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr.6349/17.03.2020, intocmit de catre Comisia sociala numita prin Dispozitia Primarului nr.1664/2013, modificata prin Dispozitia Primarului nr.377/2017 si HCL nr.96/2014, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.15 alin.(6) si alin (7) din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile art.196, alin.(1), lit.a si ale art.129, alin.(7), lit.g din OUG nr.57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. Se aproba „Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Repartizarea efectiva a locuintei catre persoanele inscrise in Lista de repartizare ramasa definitiva, se va face dupa ce solicitantii reconfirma indeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin completarea unor declaratii pe proprie raspundere.

                Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni, Nicolae Sorin Meghesan.

 

 

                               Președinte de ședință

                                   Hegheș Octavian

Contrasemnează

Secretar general

Ștefan Blanaru