nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale  Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei, precum și ale serviciilor publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

HOTĂRÂREA nr. 11 din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale  Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei, precum și ale serviciilor publice

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.ianuarie  2021,

Văzând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1572/15.01.2021 și raportul  de specialitate al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni nr. 1573/15.01.2021,

Având în vedere  Adresa Instuției Prefectului – Județul Mureș nr.115174/SVII/05.11.2020,

In conformitate cu prevederile din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ și art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002,

Potrivit prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale serviciului public –  Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

 Contrasemneaza           
Secretar general
                                                                                                               Ștefan Blănaru