nr. 9 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 28 ianuarie 2021
privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

  

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;

Văzând  Referatul de aprobare al Primarului nr. 1822/20.01.2021 si Raportul de specialitate cu nr. 1824/20.01.2021 întocmit de către serviciul juridic;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă efectuarea plății sumei de 10027,64 lei plus dobânda legală până la efecturea efectivă a plății conform Somației din dosarul execuțional nr. 213/E/2020 .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 Președinte de ședință
 Candea Ciprian Florin

 

Contrasemneaza             
Secretar general

 Ștefan Blănaru