nr. 37 din 26.04 2021 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin)

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 HOTĂRÂREA nr. 37 din 26.04 2021
privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin)

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 aprilie  2021 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8254/14.04.2021 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului ( proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN ( baza Ronchin), înregistrat sub nr. 8255/14.04.2021,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a) din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat  între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și SC Nana SRL, în calitate de comodant,  respectiv darea în folosință gratuită a imobilului (proprietate privată a SC Nana SRL) compus din vestiare și grupuri sanitare amplasate pe terenul de sport din str.Industriei FN (baza Ronchin), conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art.2. Contractele de asociere nr.2569/06.02.2011 și de comodat nr.17287/26.08.2011, încetează odată cu aprobarea noului Contract de comodat.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 
               

  Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza    

     Ciulea Pavel                                                                                     Secretar general

                                                                                                               Ștefan Blănaru