nr. 5 din 27.01.2022 privind atribuirea denumirii Grădiniţei situată în mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7, construită de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România

R O M Â N I A    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5/27.01.2022
privind atribuirea denumirii Grădiniţei situată în mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7, construită de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27.01.2022 ;

Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii Grădiniţei situată în mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7, construită de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, înregistrat sub nr. 23640/16.12.2021;

   Având în vedere Nota de fundamentare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni , înregistrat sub nr. 3156/10.12.2021 si Hotărârea Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni nr. 3161/10.12.2021;

În conformitate cu  prevederile art. 5 al Ordinului nr. 6564 din 13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar si in conformitate cu prevederile  Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea denumirii;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se atribuie denumirea „Manóház – Căsuţa spiriduşilor” Grădiniţei  situate în mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 5-7 .

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

   Popa Nicolae Valer                                                   Secretar general 

                                                                                      Blanaru Stefan