nr. 63 din 28.04.2022 privind aprobarea deplasării la Krupka – Cehia  a domnului Megheșan Nicolae Sorin, Primar al Municipiului Târnăveni si sotia, în perioada 02 – 05 mai 2022

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI    
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 63/28.04.2022
privind aprobarea deplasării la Krupka – Cehia  a domnului Megheșan Nicolae Sorin, Primar al Municipiului Târnăveni si sotia, în perioada 02 – 05 mai 2022

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2022;

Văzând adresa nr. 8544/20.04.2022 a Societatii Comerciale Knauf Insulation SRL, cu sediul în București, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29, Clădirea AFI TECH PARK nr.1, et.1, reprezentată legal prin Director General dl. Adrian Garofeanu

               Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8605/20.04.2022  al  Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul privind aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Târnăveni la Krupka – Cehia,  în perioada 02 – 05 mai 2022, întocmit de Direcția Economică și Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni și înregistrat sub nr. 8606/20.04.2022;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2015, de modificare și completare a HGR nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art.129 alin. (2) lit. e),  alin (4) lit. f) și a art.196 alin (1) lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.       Se aprobă deplasarea în străinătate, la Krupka – Cehia, a d-lui Primar  Megheșan Nicolae Sorin si sotia, în perioada 02 – 05 mai 2022 .

Art.2. Cheltuielile ocazionate de această deplasare se vor suporta din bugetul local al Municipiului Târnăveni pe anul 2022.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedintă                                                     Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                               Secretar general 

                                                                                                                        Blanaru Stefan