nr. 113 din 29 septembrie 2022 privind instalarea unor indicatoare rutiere

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 113 din 29 septembrie 2022
privind instalarea unor indicatoare rutiere

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 Setembrie 2022;

– văzând  referatul de aprobare nr. 15183/16.08.2022 al  Primarului Municipiului Târnăveni

–   văzând raportul de specialitate nr. 15184/16.08.2022

–  Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

– Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se aprobă înființarea unei treceri de pietoni cu presemnalizarea și semnalizarea aferentă pe str. Prefect Vasile Moldovan din Municipiul Târnăveni  în dreptul imobilului cu nr. 10.

Art. 2. Inființaea trecerii de pietoni prevăzută la art. 1 se va realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  
Cimpoca Alin Claudiu                                                   Contrasemenează,

                                                                                      Secretar general               
                                                                                  Blănaru Ștefan