nr. 144 din 15.12.2022 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 144 din 15.12.2022
privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 15 decembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21948/28.11.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023-Anexa nr.1, întocmit în cadrul Direcției de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 21951/28.11.2022;

În baza prevederilor:

– Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

– Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

În temeiul art.129, alin (7), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia de Asistență Socială din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Târnăveni.

           Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                              Secretar General
                                                                                                    Ștefan Blănaru