nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA nr.5/31.01.2019
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019,

Luând act de Expunerea de motive a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 2074/23.01.2019, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1) – (4) din CAPITOLUL II – Salarizarea – Secțiunea 1 – Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar și ale art. 38 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere prevederile art. 34 – art. 38 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare criteriile generale prevăzute la art. 8, alin (1) și principiile sistemului de salarizare prezentate la art. 6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că gestionarea sistemului de salarizare și stabilirea salariilor de bază brut lunare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local se asigură de ordonatorul principal de credite, în condițiile legii, iar salariile de bază se stabilesc astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției potrivit legii;

Luând în considerare consultările ce au avut loc în data de 22.01.2019 cu, reprezentantul Sindicatului ProLex, în urma cărora s-a încheiat procesul – verbal cu nr. 1973/22.01.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, înregistrat cu nr. 2075/23.01.2019;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, art. 45 alin. (1) și a art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Începând cu luna ianuarie 2019 se aprobă coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni precum și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) Salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din anexele nr. 1 și nr. 2 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, așa cum este  stabilit în aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și competările ulterioare.               

               (3) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere include gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

               (4) Salariul de bază pentru pentru funcțiile de execuție este la gradația 0. Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Salariile de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Târnăveni și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, inclusiv cea cu personalitate juridică, respectiv Cantina de Ajutor Social, se vor stabili prin dispoziție a Primarului Municipiului Târnăveni.

Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local Târnăveni nr. 84 din 27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

          Presedinte de sedinta
                 Marcu Florin

 

In temeiul art.48 din Legea nr.215/2001, NU contrasemnăm prezenta hotarâre, deoarece încalcă principiul neretroactivității actelor administrative, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică dar si prevederile art.50 al.4-6 din Contractul Acord colectiv de munca aplicabil in Primaria municipiului Tarnaveni in anul 2019 conform detaliilor prezentate mai jos.
                                                                                                                                    Secretar
                                                                                                                                  Blanaru Stefan

Anexa 1

Anexa 2

 

Hotararea Consiliului local nr.5/31 ianuarie 2019 incalcă principiul neretroactivitatii actului administrativ.

 

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au apreciat intr-o cauza privind anularea unui act administrativ  (Decizia nr.569/02 februarie 2011) că, prin emiterea unui act administrativ, cu nesocotirea principiului neretroactivităţii, se aduce atingere principiului securităţii raporturilor juridice, care este implicit în toate articolele C.E.D.O. şi care a fost consacrat în jurisprudenţa C.E.D.O.

Certitudinea salariatilor din Primaria Tarnaveni, cu privire la drepturile salariale ce li se cuveneau pentru munca deja prestată în cursul lunii ianuarie 2019 a fost înlăturată printr-o măsură dispusă la finele lunii ianuarie 2019 care isi produce efectele in luna februarie 2019 conf.art 49 al.1 din Legea nr.215/2001.

În acest sens, împrejurarea că plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie urmează să se facă la data de 10 februarie, dată ulterioară emiterii HCL nr.5/31.01.2019, nu poate conduce la înlăturarea caracterului retroactiv al actului administrativ,  autoritatea emitentă manifestând un evident exces de putere în sensul art. 2 alin. (l) lit. n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

In concluzie, autoritatile administratiei publice nu pot sa dea actelor administrative pe care le emit efecte retroactive asa cum s-a intamplat in cazul HCL nr.5/31.01.2019.

Hotararea Consiliului local nr.5/31 ianuarie 2019 incalcă prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public

 Nu s-a respectat procedura prevazuta de art.7 din Legea nr.52/2003 privind publicitatea proiectului de act normativ care a devenit HCL nr.5/31 ianuarie 2019.

Asa cum rezultă pe site-ul primariei municipiului Tarnaveni :  https://primariatarnaveni.ro/blog/2019/01/25/proiecte-hcl-sedinta-ordinara-din-31-01-2019/ , proiectul privind stabilirea salariilor a fost incărcat in data de 23 ianuarie 2019, cu doar 8 zile inainte de dezbaterea si adoptarea acestuia in sedinta consiliului local Tarnaveni.

Hotararea Consiliului local nr.5/31 ianuarie 2019 incalcă prevederile art.50 din Contractul/Acord colectiv de munca aplicabil in Primaria municipiului Tarnaveni.

 La nivelul primariei municipiului Tarnaveni este aplicabil Contractul/Acord colectiv de munca inregistrat la Inspectoratul Terotorial de Muncă Mures sub nr.20490/20.12.2017.

 Conform art.148 si art.149 din Legea nr.62/2001 Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

De asemenea, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, numai cu acordul părților.

Art.50 din Contractul/Acord colectiv de munca prevede  că salariul nu poate face obiectul vreunei limitări ( al.4) si stabilirea acestuia se face cu  respectarea ierarhiei functiilor stabilite de Hotararea Consiliului Local nr.84/27.07.2017 (al.5).

Ierarhia functiilor a fost stabilită pe baza coeficientilor de ierarhizare mentionati in anexele HCL nr.84/2017.

Modificarea acestor coeficienti de ierarhizare atrage diminuarea salariului de bază, fapt interzis de art.50 din Acordul colectiv de munca din primaria Tarnaveni.

Prin Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.5/31.01.2019 s-au diminuat coeficientii de ierarhizare.

Astfel, pe de o parte s-a incalcat al.5 al art.50 din Acordul Colectiv de muncă iar pe de altă parte nu se respectă art.149 din Legea nr.62/2001 in sensul că numai partile pot modifica Contractul/Acord colectiv de muncă. Consiliul local nu este parte al acestui Acord/Contract colectiv de muncă.

Subliniem si faptul că, in cadrul negocierilor desfasurate in data de 22.01.2019 in baza art.11 al.1 din legea nr.153/2017 Sindicatul National Pro Lex – parte in Contractul/Acord colectiv de muncă – nu si-a dat acordul pentru modificarile acestuia, exprimandu-se fără echivoc pentru mentinerea precederilor art.5 din Contractul colectiv de munca si raportarea la coeficientii de ierarhizare prevazuti in HCL nr.84/20017  si nu în altă hotărâre care nu este prevazută in contractul colectiv.