nr 62 din 27.06.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 82/2018, în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ale UAT Târnăveni pentru perioada 2019-2020.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.62/27 iunie 2019
     privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.82/27.09.2018 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2019-2020

 

     Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27  iunie  2019;
     Văzând Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.82/27.09.2018 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2019-2020,  înregistrat sub nr. 12.402/20.06.2019;
    În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;
    În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(34 (1)-34(12), din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.5 pct 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.819/2016, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.82/27.09.2018 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2019-2020, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

 

 

      Preşedinte de şedinţă
             Sim Florin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                         Secretar,
                                                                                             Stefan Blanaru

 

-anexa nr 1  la.H.C.L nr.82/27.09.2018 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2019-2020