nr 63 din 27.06.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 63/27.06.2019
privind   rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2019  

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 27 iunie 2019;
Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2019 și  aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   ,  întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr.12411/20.06.2019;
În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.  Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

      

    Preşedinte de şedinţă,
           Sim Florin      

                                                                            Avizează pentru legalitate,
                                                                                       Secretar,
                                                                                  Stefan Blanaru

 

-anexa 1A privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

-anexa 20 privind lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni