NR.71 din 29.08.2019 privind aprobarea unei suprafete de teren a unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.71/29.08.2019

privind aprobarea unei suprafete de teren a unui imobil aflat in
domeniul public al municipiului Tarnaveni

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29.08.2019;
   Văzând referatul nr. 14414/24.07.2019, întocmit de dl. ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane;
   In baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
    În temeiul art. 196 şi al  art. 129al. 2 lic si al 6 lit.c, din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba suprafata de teren a imobilului aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprinsa in tabelul de mai jos, rezultat in urma masuratorilor de precizie, conform planurilor de amplasament si anexate:

 

Nr. crt Cod de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificare Anul dobândirii, sau dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală Suprafaţă din măsurători
1. 1.6.1.1 Bloc locuințe sociale Str. Dezrobirii, nr. 4 1997   Domeniul public al Municipiu

lui, prin cumpărare în 1997

295 mp

 

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza
                    Voda Mircea                                                                      Secretar general,
                                                                                                            Stefan Blanaru