nr.76 din 29.08.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.28/28.03.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.76/29.08.2019
privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.28/28.03.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare  a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018

 

   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 august 2019;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr.15152/05.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.28/28.03.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 15155/05.08.2019,
   În temeiul art.129, alin(2), lit.(c) și (d), art.155, alin(1) și art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă ŞT E

            Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.28/28.03.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

           

           

             Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza      
                    Voda Mircea                                                                     Secretar general,
                                                                                                           Stefan Blanaru 

                 

 

HCL-76-2019-anexa 1