nr75 din 29.08.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea ”Permisului de spargere” și a Tehnologiilor de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nt.75/29.08.2019

privind aprobarea   Regulamentului pentru obținerea  ”Permisului de spargere” și a Tehnologiilor de refacere  a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târnăveni

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 29 august   2019;                   Având în vedere Referatul de aprobare nr.15068/02.08.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea ”Permisului de spargere” și a Tehnologiilor de refacere  a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.15076/02.08.2019;
              În baza:
Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată de O.U.G. nr. 13/ 2008,

  • Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,
  • G. nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/ 1998,
  • OG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare,
  • Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor,
  • 129, alin.(2) lit.(c) și (d), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru obținerea Permisului de spargere pe domeniul public și privat al Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 la prezenta.
              Art.2.  Se aprobă Tehnologiile de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.2 la prezenta.
             Art.3. Se aprobă modelul Cererii pentru executarea lucrărilor de  spargere pe domeniul public și privat al Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.3 la prezenta.
             Art.4. Se aprobă modelul Cererii pentru intervenția de urgență pentru executarea lucrărilor de  spargere pe domeniul public și privat al Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.4 la
rezenta.
             Art.5. Se aprobă modelul permisului de spargere pentru executarea lucrărilor de  spargere pe domeniul public și privat al Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.5 la prezenta
            Art.6. Se revocă Hotărârea nr.13 din 28.01.2016.
            Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

    Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza
               Voda Mircea                                                                                Secretar general,
                                                                                                                Stefan Blanaru    

                       

HCL-75-2019-anexa 1
HCL-75-2019-anexa 2
HCL-75-2019-anexa 3
HCL-75-2019-anexa 4
HCL-75-2019-anexa 5